Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Abonnementsduur en beëindiging
Wanneer u lid wordt van Panatta-Gym is dat voor onbepaalde tijd. Het jaarcontract is binnen het contracttermijn niet opzegbaar! Het opzegtermijn na het verstrijken van de contractduur is 1 volledige kalendermaand. Bij niet tijdige opzegging van het lidmaatschap wordt het lidmaatschap stilzwijgend telkens met 1 maand verlengd, ook wanneer u geen gebruik maakt van het lidmaatschap. Indien u niet op tijd schriftelijk opzegt, blijft u verplicht de betaling op tijd te voldoen. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden d.m.v. het uitschrijfformulier dat aan de balie bij Panatta-Gym verkrijgbaar is.

Artikel 2. Betaling
Abonnementsgelden dienen d.m.v. automatische incasso per 1e van de maand te worden voldaan. Bij inschrijving dient het abonnementsgeld voor de eerste maand contant of via PIN te worden voldaan. Bij het niet kunnen uitvoeren van de incasso zal er € 15,– administratiekosten in rekening worden gebracht. Panatta-Gym is gerechtigd het abonnementstarief tussentijds marginaal te wijzigen op grond van economische ontwikkelingen.

Artikel 3. Deactivering / vakantie
Het lidmaatschap kan tussentijds niet worden stop gezet. Het risico van tijdelijke ongeschiktheid door ziek en zeer is voor rekening van de abonnee, het lidmaatschap blijft actief en de verplichtingen gelden. Panatta-Gym biedt geen mogelijkheid tot het stop zetten van het abonnement voor vakantie doeleinden.

Artikel 4. Openingstijden
Panatta-Gym is te allen tijde gerechtigd de openingstijden en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt Panatta-Gym het recht de club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermin­dering van abonnementskosten. U bent verplicht de trainingsruimte 15 minuten vóór sluitingstijd te verlaten.

Artikel 5. Conformering overeenkomst
De abonnementshouder/ster verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de door Panatta-Gym opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren. Panatta-Gym is te allen tijde gerechtigd om een ieder die zich niet aan de regels houdt de toegang, voor en door Panatta-Gym, te bepalen duur te ontzeggen, zonder enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.

Typefouten en wijzigingen voorbehouden.

< Terug